Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.

Aydınlatma Beyanı

 

AYDINLATMA BEYANI

 

Satel Gayrimenkul Geliştirme Kiralama ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak bir takım kişisel verilerinizi (örn. ad, soyad, iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri, T.C. kimlik numarası vb.) toplayabilir ve işleyebiliriz. Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

 • Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:
 • İstihdamın sevk ve idaresi,
 • Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme/iş ilişkisinin (örn. hizmet, tedarik vb.) kurulması veya bu sözleşme/ilişkinin ifası,
 • Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi,
 • Bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması,
 • Şirket nezdinde istihdamınız için gereken işlemlerin yürütülmesi, özlük dosyanızın hazırlanması,
 • İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
 • Çalışanların yan haklarına ve menfaatlerine ilişkin operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından size bazı hizmetler (örn. Fairmont Otel dahilinde sunulan konaklama, rezervasyon hizmeti yahut ziyaretçilere Fairmont Otel kapsamında sunulan sair hizmetler) sunulması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan pazarlama programları ve etkinliklere katılımınızın sağlanması.
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin anketler yapılması.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere (örn. bankalar, hukuk danışmanları, uluslararası çağrı merkezleri) hizmet ifasında bulunan kişilere (örn. Fairmont Otel rezervasyon personeli), kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (örn. bireysel yahut online platformlar üzerinden yapılan iş başvuruları, Fairmont Otel müşterileri yahut ziyaretçilerinden resepsiyonda yahut telefon üzerinden sözlü ya da yazılı olarak alınan bilgiler, e-mail üzerinden alınan bilgiler vb.), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İlaveten, Şirketimiz yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır. 

Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Fairmont Otel’e yapılan rezervasyonlar için kredi kartı bilgisi temin edildiğinde işlemin güvenli olmasını garanti altına almak için SSL (Güvenli Soket Katmanı) şifreleme teknolojisi kullanılır. 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

 

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince,  yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi; yazılı olarak Fairmont Quasar Istanbul, Büyükdere Caddesi No:76, Mecidiyeköy, İstanbul adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle istanbul@fairmont.com adresine iletebilirsiniz. 

Bilgi
Oda
* varsa
genişlet
© Copyright 2019 AccorHotels. Tüm hakları saklıdır.